Deij Transport
Geldermalsen - Italië

Privacy statement

1. Inleiding

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Deij Holding B.V. en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Deij Transport B.V. (hierna samen: “Deij”) verwerken persoonsgegevens.

Deij vindt het belangrijk dat deze verwerking op een rechtmatige, behoorlijke, veilige en transparante wijze kan plaatsvinden.

Persoonsgegevens worden door Deij verwerkt in overeenstemming met de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens: de Algemene Verordening Gegevensbescherming / AVG (hierna: “de AVG”). De AVG is vanaf 25 mei 2018 van toepassing en vervangt de tot dan toe geldende Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In dit privacy statement zal worden uitgelegd welke persoonsgegevens door Deij worden verwerkt en met welk doel de gegevens worden verwerkt. Tevens wordt uitgelegd welke rechten betrokkenen hebben en hoe deze rechten kunnen worden uitgeoefend.

Dit privacy statement geldt voor de gehele organisatie en alle processen en onderdelen van Deij. Voor vragen over dit privacy statement en/of over de persoonsgegevens die door Deij worden verwerkt kunt u contact met ons opnemen via info@deijtransport.nl


2. Begrippenlijst

In dit privacy statement wordt aan de volgende begrippen de navolgende betekenis gegeven:

Betrokkene: Betrokkene in de zin van de AVG: een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Deij: Deij Holding B.V., gevestigd te (4145 NL) Schoonrewoerd (Nederland), aan de Kortgerecht 28, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 11054455 en Deij Transport B.V., gevestigd te (4191 PD) Geldermalsen (Nederland), aan De Iepenwei 4, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 23062177.
Persoonsgegevens: Persoonsgegevens in de zin van de AVG: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele, of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
Verwerkingsverantwoordelijke: Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie een dienst of een andere orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen. In dit AVG Privacy statement is Deij de verwerkingsverantwoordelijke.
Verwerker: Verwerker in de zin van de AVG: een natuurlijke persoons of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een andere orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
Verwerking: Verwerking in de zin van de AVG: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

3. Betrokkenen

Deij verwerkt de persoonsgegevens van:

 • klanten en hun vertegenwoordigers;
 • toekomstige klanten
 • medewerkers;
 • samenwerkingspartners;
 • gebruikers die gebruik maken van het contactformulier van de website www.deijtransport.nl
 • eenieder die op enigerlei wijze (schriftelijk) contact zoekt met Deij.


4. Bevoegdheid tot verwerking persoonsgegevens

Deij is bevoegd tot het verwerken van persoonsgegevens indien:

 • Deij toestemming heeft van de betrokkene;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Deij en de betrokkene;
 • Deij wettelijk verplicht is de gegevens te verwerken;
 • Deij een gerechtvaardigd belang heeft bij de verwerking van de persoonsgegevens


5. Doel verwerking en bewaartermijn
Soort gegevens Doel van de verwerking
Gegevens over de identiteit van de betrokkene die aan Deij worden verstrekt ten behoeve van haar dienstverlening
 • Verlenen van transportdiensten/ uitvoeren van de (vervoers-) overeenkomst
 • Opnemen- en onderhouden van contact
 • Administratieve doeleinden
 • Nakomen van onze wettelijke verplichtingen
 • Bijhouden van ons klantenbestand
 • Verbeteren en analyseren van onze dienstverlening
Gegevens van personen die het contactformulier invullen via de website
 • Opnemen- en onderhouden van contact
 • Verlenen van transportdiensten/ uitvoeren van de (vervoers-) overeenkomst
 • Administratieve doeleinden
 • Bijhouden van ons klantenbestand
IP-adressen van bezoekers aan de website IP adressen worden niet opgeslagen.
Cookies Functionele cookies maken dat de website van Deij goed functioneert. Analytische- en tracking cookies meten het gebruik van de website. Zij vergroten het gebruiksgemak en maken het mogelijk om gericht informatie en advertenties te delen.
Personeelsgegevens (intern)
 • Uitvoeren van de arbeidsovereenkomst
 • Administratieve doeleinden/bijhouden personeelsdossier
 • Nakoming wettelijke verplichtingen

De door Deij verwerkte persoonsgegevens worden bewaard zolang deze noodzakelijk zijn voor de in dit artikel genoemde verwerkingsdoeleinden en niet langer dan wettelijk is toegestaan.

In aanvulling op het vorenstaande worden administratieve gegevens waarop een fiscale bewaarplicht rust op grond van de wettelijke plicht zeven jaar bewaard.6. Beveiliging

Deij is toegewijd aan het respecteren en beschermen van uw privacy en de veiligheid van persoonsgegevens.

Deij treft technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens op een passende wijze te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking of verlies. De omvang van de getroffen maatregelen staan in een redelijke verhouding tot de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens en voor zover dit met de actuele stand van de techniek met evenredige inspanning en tegen redelijke kosten mogelijk is.7. Toegang tot persoonsgegevens

Als uitgangspunt geldt dat niemand toegang heeft tot de persoonsgegevens die Deij verwerkt, tenzij:

 • Deij hiervoor zelf toestemming heeft gegeven;
 • Deij op grond van de geldende wet- en regelgeving verplicht is (of wordt) de gegevens te verstrekken.

Binnen Deij hebben alleen personen toegang tot uw persoonsgegevens die deze, gelet op hun functie, nodig hebben.

Zie verder onder punt 9.8. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

In beginsel deelt Deij uw persoonsgegevens niet met anderen. Dat doet Deij alleen als er een goede reden of verplichting voor is.

Uw persoonsgegevens worden aan derden doorgegeven als Deij daartoe wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld aan (Europese) toezichthouders, de belastingdienst of politie en justitie.

Daarnaast is het soms nodig om uw persoonsgegevens met derden te delen, omdat Deij een overeenkomst met u moet uitvoeren of een andere dienstverlener inzet.

Soms schakelt Deij andere partijen/zakelijke partners in die in opdracht van Deij persoonsgegevens verwerken (oftewel ‘verwerkers’). Deze partijen moeten eerst door Deij voldoende betrouwbaar worden geacht. Deze partijen worden alleen ingeschakeld als dit past bij het verwerkingsdoel waarvoor we uw persoonsgegevens hebben verwerkt. Daarnaast krijgt deze andere partij alleen onze opdracht als hij bepaalde afspraken met ons maakt en aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen.

Als Deij uw gegevens aan partijen doorgeeft buiten de Europese Unie, neemt Deij extra maatregelen om uw gegevens te beschermen. Niet in alle landen buiten de Europese Unie gelden dezelfde regels om uw gegevens te beschermen zoals dat binnen Europa verplicht is. Gebruiken we derde partijen buiten de EU? En biedt het land waar deze partij zich bevindt volgens de Europese Commissie onvoldoende bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens? Dan geeft Deij alleen persoonsgegevens door als er andere passende waarborgen zijn, zoals door de Europese Commissie goedgekeurde contractuele afspraken of op basis van het ‘Privacy Shield’ (Verenigde Staten).

In alle andere gevallen vraagt Deij altijd om uw toestemming.9. Rechten van betrokkenen

Betrokkenen hebben de volgende rechten:

 • recht op informatie over wat er met hun persoonsgegevens gebeurt en waarom;
 • recht op inzage in de door Deij van hem verzamelde gegevens;
 • recht op rectificatie indien de persoonsgegevens die Deij heeft verzameld onjuist zijn;
 • recht op verwijdering van gegevens, bijvoorbeeld wanneer de verwerking onrechtmatig is, en in het verlengde daarvan het recht om vergeten te worden;
 • recht op beperking van de gegevensverwerking waardoor betrokkenen de mogelijkheid hebben om Deij te verzoeken om de verwerking van hun persoonsgegevens tijdelijk ‘stil te laten zetten’;
 • recht op verzet tegen de gegevensverwerking op grond waarvan de betrokkene onder omstandigheden bezwaar kan maken tegen (verdere) verwerking van zijn persoonsgegevens;
 • recht op overdraagbaarheid van de gegevens die de betrokkene aan Deij heeft verstrekt. De kopie wordt in een gestructureerde gangbare vorm verstrekt;
 • recht om op ieder moment een gegeven toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken.

Indien een betrokkene een beroep wil doen op een van de voornoemde rechten, dan kan dit schriftelijk door een e-mail te zenden aan info@deijtransport.nl. Binnen vier weken na verzending van deze email, zal de betrokkene een reactie van Deij ontvangen.

Een betrokkene heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in het geval zij van mening is dat zijn of haar persoonsgegevens door Deij in strijd met de geldende wet- en regelgeving worden verwerkt.10. Wijzigingen, feedback en klachten

Deij is gerechtigd dit privacy statement van tijd tot tijd te wijzigen. Wijzigingen in dit privacy statement zullen worden gecommuniceerd via de website van Deij, maar Deij raadt het betrokkenen ook aan om regelmatig dit privacy statement te raadplegen. Dit privacy statement is laatstelijk aangepast op:
23 mei 2018.

Eventuele vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit privacy statement kunt u richten aan info@deijtransport.nl met als onderwerp “privacy statement”. Ook voor het uitoefenen van uw rechten zoals bedoeld in artikel 10 van dit privacy statement, kunt u een e-mail richten aan dit e-mailadres.

Een klacht over dit privacy statement of de verwerking van persoonsgegevens door Deij, kunt u richten aan info@deijtransport.nl met als onderwerp “klacht privacy”.